Otel Ekle

Erdek Otelleri ve Ocaklar Otelleri

Otel Ekle
Konaklama Tesislerinde Covid-19 Yönetim Kılavuzu-2

1. İşletme İçi Ekiplerin Kurulması
1.1. Covid-19 Kriz Ekibi Küresel salgın dönemi ve sonrası süreci yönetecek ve üst yönetime bilgi akışını sağlayacak ekiptir. Covid19 Kriz Ekibi üyeleri işletmede bu süreçle ilgili aksiyonların takibinden sorumlu tüm ilgili kişileri içermelidir.
İşletmelerde Covid-19 Küresel Salgınını Yönetimi İçin,
“Covid-19 Kriz Ekibi” oluşturulmalı ve ekipte üyelerin yedekleri olmalı,

Kriz ekibinin yöneticisi, iletişim sorumlusu ve sözcüsü belirlenmeli,

Kriz ekibinde ilgili sorumluların yanı sıra; üst yönetim temsilcisi, departman yöneticileri, işyeri hekimi, işletme İSG uzmanı ve hukuk danışmanı ve/veya avukat yer almalı,

İşletme kriz ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmalı,

Kriz ekibinin toplantı sıklığı, ekip çalışma ve toplanma yöntemleri belirlenmeli ve kriz ekibinin toplantılarını uzaktan bağlantı (Skype, microsoft teams vb.) uygulamaları üzerinden yapabilmesi ve evden çalışabilmesi için gerekli altyapı sağlanmalı,

Dışarıdan alınan hizmetlerin sürekliliğini gözden geçirmeli, kriz süresince paydaşlar ile iletişim halinde olmalı ve gerekli görülen noktalarda katılımları sağlanmalı,

Raporlama ve takip süreci tanımlanmalıdır.

İşletmeler, kriz dönemini iki aşamalı değerlendirmelidir.

1. Aşama; işletmede vaka görülmemesi durumunda ki uygulamalar,

2. aşama ise; işletmede şüpheli veya konfirme vaka olması durumunda yapılacak aksiyonların planlanmasıdır.

1.1.1. Kriz İletişim Planı

Covid-19 Kriz ekibi, salgın döneminde iletişimi etkin sağlamak amacıyla iç ve dış iletişim sürecini tanımlamalıdır.

Salgın hastalıklarda krizi meydana getiren durum ve kaynağı hakkında uzmanlardan bilgi alınır.

Kriz ve etkileri konusunda komiteye bilgi akışı sağlanır. Komite bu bilgileri inceleyerek gerekli önlem ve düzenlemelerin yapılmasını koordine eder.

Daha önce herhangi bir salgın hastalık ile karşılaşılıp karşılaşılmadığı, karşılaşılmış ise ne gibi önlemler alındığı ve sonuçları araştırılmalıdır.

POSI prosedürlerinin uygulanması sağlanmalıdır. (POSI Prosedürleri yok ise oluşturulmalıdır.)

Krizin, işletme bünyesinde, misafir ve çalışanlar üzerinde potansiyel etkileri araştırılmalıdır.

Resmi kurumlar ile iletişim üst seviyede tutulmalıdır.

Misafirler, çalışanlar, ziyaretçiler, acenteler ve tedarikçiler bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme açık, net ve anlaşılabilir olmalıdır. İletişim planı oluştururken, Kriz Ekibi, iletişimde kullanılan bilginin hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminden üretilen bilgi ile uyumlu ve güvenilir olduğunu güvence altına almalıdır. İşletmeler, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi ile ilgili iletişimlere cevap verebilmelidir.

1.1.2. Risk Analizi

Risklerin Tanımlanması
İşletmeler, Covid-19 küresel salgınından sonra potansiyel bulaşıcı hastalıklar ve bunların yayılma yöntemleri ile ilgili riskleri göz önünde bulundurmak ve gerekli kontrol önlemlerini almak durumundadırlar.
İşletmede mevcut süreç risk analizleri ve İSG risk analizleri gözden geçirilmelidir. Covid-19 küresel salgınına ait riskler tüm boyutları ile ele alınarak tanımlanmalı, işletmenin alabileceği önlemler doğrultusunda risk puanlandırmaları ve aksiyon planları yapılmalıdır.
Risk belirleme seçenekleri; riskten kaçınma, kabullenebilir risk, risk kaynağının yok edilmesi, riskin gerçekleşmesi ve sonuçları ile ilgili tesisin; finansal, yönetsel, operasyonel, coğrafi, biyolojik, prestij, tedarik zinciri ve bunun gibi başlıkları içermelidir. Risk analiz metodolojisi alışılagelen matris sistemi kullanılarak yapılabilir.
Aksiyon Planlarının Oluşturulması
Covid-19 kapsamında tanımlanan riskler için gerekli, uygulanabilir ve gerçekçi önlemler planlamalı, bu aksiyonlar öncelik sırasına göre değerlendirilmeli, her görevi yerine getirmekle yükümlü kişi ve ekipler, bu görevlerin ne zaman tamamlanacağı (son teslim tarihleri ve aşamaları), görevleri tamamlamak için gerekli kaynaklar ve ilerlemeyi değerlendirmek için alınması gereken önlemler belirlenmelidir.
Fırsatların İncelenmesi
Covid-19 riskleri tanımlanırken işletmeye fırsat yaratabilecek noktalarda göz önünde bulundurularak listelenmelidir. Fırsatlar, önerinin hayata geçirilmesinin zorluk veya kolaylık derecesine, işletmeye kazanım öngörüsüne ve önerinin hayata geçirilmesi ile şirketin yaşayabileceği risklerin derecesine göre gruplandırılarak değerlendirilmelidir.
İş Sürekliliği
İş sürekliliği, kesintiye neden olan ihlal (doğal afet, yangın, salgın vb.) olayları ortaya çıktığında, söz konusu ihlal olayına karşı korunmak, ihlal olayının tekrar meydana gelme olasılığını azaltmak, ihlal olayına karşı hazırlıklı olmak ve ihlal olayında gerekli kurtarma işlemini yapmak üzere yazılı dokümanlar (iş sürekliliği planı) ile planlamak, kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek amacıyla yöntemlerin bütünüdür.

1.1.3. Salgın Acil Durum Yönetimi Hazırlık Aşaması

İşletmelerde hastalık belirtisi gösteren, şüpheli ya da tanısı kesinleşmiş misafir ve çalışanlarda vaka olması durumunda enfeksiyonun daha geniş nüfusa yayılmasına izin vermemek üzere yapılması gerekenler, acil durum planları ve aksiyon planları ile tanımlanmalıdır. Bu tanımlamalar;

İzolasyon Odaları / Bölgelerini,

İzolasyon sürelerini,

Sorumlu kişileri,

İç ve dış iletişim birimlerini,

Temas eden kişilerin tanımlanması gibi salgını kontrol altına alabilecek bilgileri içermelidir.
Hastalık belirtisi gösteren misafirlerin ve çalışanların yönetiminde enfeksiyonun daha geniş nüfusa yayılmasına izin vermemek üzere, semptom gösteren misafir veya çalışanlar için gerekli iç iletişim prosedürleri içerisinde;

Hastalık belirtisi gösteren misafirlerin, otel personeli tarafından yönetime ihbar edilme kanalları (Her gün odalara giden temizlik yapan kat hizmetleri, ön büro, teknik servis gibi misafir ile birebir temas içinde bulunan departman çalışanlarının bildirim talimat ve prosedürleri) oluşturulmalıdır.

İşletmede hastalık belirtisi gösteren misafir veya çalışanların otel işyeri hekimine yönlendirme talimat ve prosedürleri oluşturulmalıdır. o Bu öneriyi reddeden misafir veya çalışan için;

İzolasyon bölgesi gözüyle bakılan odalarda gözetim talimat ve prosedürleri oluşturulmalıdır.

Sağlık riski taşıdığı ve işbirliği göstermediği için otelden çıkarılma talimat ve prosedürleri oluşturulmalıdır.
İzolasyon Odaları / Bölgeleri
İşletme içerisinde belirlenecek izolasyon bölgesi alanı misafir, çalışan ve taşeron hizmetleri hacmi ve işletme fiziki altyapısı göz önünde bulundurularak, misafirlerin yoğun olarak kullandığı alanlardan mümkün olduğunca uzak bir konumda belirlenmelidir.
İzolasyon bölgeleri seviyelendirilmesi Sağlık Bakanlığı’nın “Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği” ne göre aksiyon planı ve süreç tanımı yapılmalıdır.
İşletmeler, semptom gösteren konukları desteklemek için izolasyon odası / bölgelerinde verilen hizmetlerin yönetilmesi sağlanmalıdır. İzolasyon, ya da bir anlamda otelde karantina uygulaması, misafirin tam kabul ve desteğini gerektirir. Yemek yemek için dahi odasından çıkmamasını gerektirir. Böyle bir düzenleme, tatilde bulunuyor/tatil yapıyor olmak sayılmayacağı için,
İşletmeler daha sonra haklı/haksız izole ettiği misafir tarafından benim tatil yapmam engellendi diyerek dava edilebilir.

Şüpheli vaka tespit edilmesi durumunda bu misafirlerin izolasyon bölgesine yönlendirilmesi ve hastaneye yönlendirileceği süreye kadar bu alanda kalmayı reddetmesi durumunda işletmenin nasıl hareket edeceği önceden düşünülmeli ve tedbir almalıdır.
İzolasyon odası / Bölgesinin olması gereken özellikleri ve hangi durumlarda izolasyon bölgesine kişilerin alınması gerektiği “3.1.2. İzolasyon Odası / Bölgesi Özellikleri” başlığında detaylandırılmıştır.

1.1.4. Covid-19 Şüphesi veya Vaka Durumu Senaryolarının Oluşturulması

Muhtemel Covid-19 vakalarının yaşanması durumunda, olumsuz etkilerini önlemek veya azaltmak için, yaşanabilecek senaryo başlıkları altında işletmeler gerekli aksiyonları belirlemeli ve hazırlıklarını yapılmalıdır. Yaşanabilecek vakaların işletmeye etkisi seviyelendirilerek, her seviyede işletmelerin ne aksiyon alması gerektiği planlanmalıdır. Tüm bu planlar yazılı hale getirilmeli ve çalışanlar ile paylaşılmalıdır.
Salgın vakalarında ekiplerin hızlı toplanabilmesi, doğru karar alma süreçlerinin işleyebilmesi, çalışanların hazır olabilmesi ve gerekli ekipman ve malzemelerin ihtiyaç anında bulunabilmesi için oluşturulan senaryoların tatbikatı yapılmalı ve tatbikat sonuçları analizler edilerek, zayıf alanlar iyileştirilmelidir.

 

4 Mayıs 2020 1188 okunma
admin

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

YORUMLAR